Alfathi

I tillegg til tradisjonelt slaktet kylling leverer vi også Alfathi kylling fra Nortura

Forskjellen mellom halal-slakting og tradisjonell norsk slakting, er at slakteren skal være troende muslim, og at dyret velsignes når det slaktes. I tillegg stilles det strenge krav til produksjonsanleggene med garantier om adskilte varestrømmer.

shawarma.jpg

Halal betyr tillatt, og er basert på muslimsk tradisjon.

Dette innebærer at dyret i seg selv er tillatt i islam.

Eksempel på dyr som er tillatt er okse, lam og kylling. Av dyr som ikke er tillatt kan nevnes gris og rovdyr.

Dyret må også bli slaktet på en riktig måte. Kveling, pisking eller skyting av dyr er ikke akseptabelt. Dyret skal i følge islam slippe å bli plaget unødvendig og man skal gjøre alt man kan for å få dyret slaktet enklest mulig. Bedøvelse av dyret før slakting er greit nok så lenge bedøvelsen i seg selv ikke dreper dyret.

I Norge finnes det slakterier hvor muslimer slakter dyr etter de islamske forskriftene. I de fleste større byer finnes det butikker som selger slikt kjøtt, og det er oftest merket "halal".

I henhold til det norske regelverket må dyrene bedøves før selve slaktingen kan foretas, men dette kan gjøres uten å overtre de islamske normene. Dyret må imidlertid ifølge islamske slakteforskrifter være i live når selve slaktingen finner sted.

Bedøvelsen i norske slakterier foregår etter ulike metoder for de forskjellige dyreartene. Etter bedøvelsen skal avblødningen skje så hurtig som mulig, og som regel innen 20 sekunder.

All slakting i Norge foregår i henhold til Forskrift om dyrevern i slakterier. Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. august 1995 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c. Se spesielt § 14 - 19.

Islamsk Råd Norge (IRN) har den 15. September 2008 inngått en sertifiseringsavtale med Nortura BA. Avtalen gjelder for fjærfe (kyllinger), småfe og storfe. Nortura vil snarest sette i gang produksjon av halalslaktet kjøtt etter denne avtalen (slakt av dyr i henhold til islamske prinsipper). Halalslaktet kjøtt vil bli solgt under varemerke Alfathi.
Norge har ikke et eget regelverk som regulerer all slakting av dyr. Som følge av dette stilles det krav om at alle dyr skal bedøves før slakting. Dette gjelder også ved halalslakting. Det er altså ikke tillatt å slakte dyr uten at de har vært bedøvet. Se Forskrift om dyrevern i slakterier.

For slakt av kyllinger brukes det to metoder for bedøvelse før slakt: Gass eller strøm. Metoden der bedøvelsen skjer ved hjelp av gass, kan oppfylle kravet om nulldødelighet. Den andre metoden, der det anvendes strøm til bedøvelse, kan ikke oppfylle kravet om nulldødelighet. Slakteforskriftene gir en detaljert beskrivelse av prosessen rundt bedøvelse og slakt av dyr. Bruk av lavere strømstyrke enn angitt av forskriftene er ikke tillatt.

Islamsk Råd Norge har etter godkjenning av en rekke imamer i Norge akseptert maskinell slakt av fjærfe. IRN har tidligere godkjent slakteprosessen for kyllinger hos Norturas anlegg på Elverum. I denne prosessen bedøves kyllingene ved hjelp av gass (CO2).

For manuell slakt vil det være nødvendig å redusere hastigheten på båndet. Dette vil medføre at det vil være vanskelig å oppfylle kravet om nulldødelighet før slakt da kyllingene vil bruke lengre tid i gasskamrene. På grunn av dette har IRN forkastet muligheten for manuell slakt ved det aktuelle slakteriet til Nortura. Tilsvarende problemer kan man også forvente andre steder der det benyttes gass. Årsaken er at de andre slakteriene, der de bruker gass, kun har enkelt-kammer system. Der gasses kyllingene langt mer og langt hurtigere enn det gjøres på Elverum.

Krav til halalslakt av kyllinger er angitt nedenfor.
Krav til maskinell halalslakt av fjærfe (kyllinger)

1. Alle kyllinger må være levende (ha målbar hjerteaktivitet) rett før slaktekniven.

2. Kyllingene slaktes maskinelt på rengjort utstyr (slaktingen kan skje ved at hodet kuttes helt av). Annen slakt skal ikke ha forekommet i forkant uten at det nødvendige utstyret/ maskineriet er fullstendig rengjort.

3. Det skal være en muslim som sier takbeer (Bismillah Allahu Akbar) og starter den maskinelle kniven/prosessen.

4. En muslim må stå ved produksjonslinjen før kniven og si takbeer mens vedkommende berører kyllingene. Hvis man ikke rekker å si takbeer og/eller berøre alle kyllingene, så skal man gjøre det så mange ganger som man klarer i slakteperioden. Nødvendige korte pauser fra dette arbeidet er tillatt.

5. Muslimer som utfører oppgaver som er nevnt i punkt 3 og 4 må være godkjent av Islamsk Råd Norge.

6. Islamsk Råd Norge skal kontrollere slakteprosessen med jevne mellomrom for å verifisere at nulldødelighet ihht pkt 1 ovenfor opprettholdes (ved kontroll av et utvalg av kyllinger) og at prosessen ellers er i henhold til ovennevnte prinsipper.
Slakt av småfe og storfe

IRN har godkjent halalslakt av småfe og storfe ved Norturas anlegg på Gol.

Det brukes boltpistol ved bedøving av storfe. Ved optimalt treff vil metoden gi en hjernerystelse med bevissthetstap og en irreversibel hjerneskade. Hjertet påvirkes ikke direkte og vil kunne fortsette å slå i flere minutter. Ifølge slakteforskriftene kan det kun gå 20 sekunder fra skudd med boltepistol til slakting iverksettes ved å kutte av strupen på dyret.For småfe benyttes det elektrisk bedøving av småfe, og kun dyrets hode eksponeres for strøm. Dette vil gi en fullt reversibel og kortvarig bedøvelse, og hjertet påvirkes ikke.


Prosessen ellers er også i tråd med islamske retningslinjer for slakt av dyr. Krav til halalslakt av småfe og storfe er angitt nedenfor.
Krav til halalslakt av småfe og storfe

1. Dyret må være levende (ha målbar hjerteaktivitet) når det slaktes.

2. Dyret slaktes manuelt på rengjort utstyr. Annen slakt skal ikke ha forekommet i forkant på samme produksjonslinje uten at det nødvendige utstyret/maskineriet er fullstendig rengjort.

3. Hvis det er flere produksjonslinjer må prosessen sikre at svin ikke slaktes samtidig på en annen produksjonslinje, med mindre det kan sikres at sammenblanding (blod/utstyr) er umulig.

4. I den perioden slaktingen foregår skal medarbeidere som eventuelt arbeider med slakt av svin på egen produksjonslinje ikke ha tilgang til produksjonslinjen der det foregår halalslakt av småfe og storfe.

5. Det kreves at egne kniver reserveres til halalslakt og kun brukes til dette.

6. Slakteren må være muslim og lese takbeer (Bismillah Allahu Akbar) før dyrets strupe kuttes over.

7. Slakteren skal være godkjent av Islamsk Råd Norge.


Representanter for Islamsk Råd Norge har tidligere foretatt befaringer på begge slakteriene og funnet prosessene for halalslakt i tråd med kravene til halalslakt nevnt ovenfor.

Følgende representanter har deltatt i befaringene:

Ahmad Esmaili, leder av imamkomiteen IRN

Asghar Ali, Nestleder IRN

Najeeb Naz, medlem av imamkomiteen IRN

Shoaib Sultan, generalsekretær IRN

Les mer om vår leverandør